Nguyện Trời Cao

“Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính”

(Gr 33, 15)

 

Đau đáu bàn chân nhớ cánh đồng
Mùa hoang sương lạnh phủ chiều đông
Mạ non cớm nắng tàn queo quắt
Lúa mới mong mưa rụng chất chồng
Quốc quốc điêu linh hằng ngóng đợi
Gia gia tản nát những chờ trông
Lạy Trời mưa xuống Người Công Chính
Ươm cõi nhân gian ngập nắng hồng

Cao Gia An, S.J
München 15.07.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: